Partnerstadt Nantes

Heike Bornholdt-Fried
Abteilungsleiterin

Büro des Oberbürgermeisters und Internationale Beziehungen
Telefon: +49 681 905-1401
Fax: +49 681 905-2098
E-Mail: interregional@saarbruecken.de

Kontakt

Lisa Fetzer

Büro des Oberbürgermeisters und Internationale Beziehungen
Telefon: +49 681 905 1617
Fax: +49 681 905 2098
E-Mail: interregional@saarbruecken.de

Zia Duchaigne - Junge Botschafterin aus Nantes in Saarbrücken

Büro des Oberbürgermeisters und Internationale Beziehungen
Telefon: +49 681 905 1417
Fax: +49 681 905 2098
E-Mail: interregional@saarbruecken.de
Website: https://www.facebook.com/jungebotschafterin.nantes